Handymann OÜ austab teie privaatsust. Sellepärast on Handymann OÜ koostanud selle privaatsusteate, et teil oleks ülevaade selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kogume, kasutame, avaldame ja talletame.

1. Isikuandmete töötleja kontaktandmed

Handymann OÜ (edaspidi Handymann)

Äriregistri kood: 10669891

Aadress: Peterburi tee 53-305, 11415 Tallinn

E-posti aadress: info@handymann.ee

2. Privaatsuspoliitika kohaldamine

Handymann on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Handymann-i püsikliendiks või lihtsalt uudiskirja saajaks saamisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega.

Kui te käesolevas privaatsusteates sätestatud tegevustega ei nõustu, pole Handymann-l kahjuks võimalik teile mitmesuguseid teenuseid osutada (toodete pakkumine, ostuboonus, uudiskirjad, tooteinfo jne).

3. Isikuandmete kogumine

Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Handymann-i poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides tehtud muudatusi:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • telefoninumber;
 • e-posti aadress;
 • postiaadress.

Lisaks isikuandmetele kogub Handymann isikustamata andmed ehk andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav. Isikustamata andmeid kogutakse ja kasutatakse eesmärgiga parandada ja arendada Handymann-i poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid ning analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist.

4. Andmete kogumise viisid

Üldjuhul kogub Handymann teie isikuandmeid otse teilt, mis tähendab, et olete meile need andmed vabatahtlikult esitanud, et saada teatud tooteid või teenuseid, koguda ostudelt ostuboonust ning saada pakkumisi.

Isikuandmete ja muude andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • isiku poolt kontaktandmete esitamisel Handymann-i kaupluses või Handymann-i veebilehel;
 • ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Handymann-i kaupluses või e-kirjas;
 • Handymann-i kaupluses järelmaksutaotluse esitamisel.

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamine

Handymann töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • toodete ja teenuste pakkumine;
 • võimaldada klientidel koguda ostudelt ostuboonust;
 • pakkuda klientidele allahindlusi;
 • teha isikupärastatud pakkumisi;
 • informeerida operatiivselt kliente ( nt. ostuboonuste tähtaja lõppemise teavitus, kaotatud kliendikaardi leidmine vms);
 • teeninduse parendamine;
 • kliendisuhte haldamine ja analüüs
 • vastava nõusoleku olemasolul pakkumiste edastamine, sh tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest teavitamine ning kliendiküsitluste saatmine.

Handymann säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Handymann-il on õigus andmeid töödelda.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Handymann on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Handymann võib kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid meie nimel teatud tegevuste haldamiseks, nt ostutehingute täitmine, krediitkaardimaksete töötlemine, krediidilepingu tegemine, meilide ja posti saatmine ning reklaamide pakkumine. Seetõttu võib meil nende teenuste osutamiseks olla vaja jagada teie isikuandmeid vastavate äripartneritega, kuid ainult sellises ulatuses, mis on neile vajalik meie nimel teenuse osutamiseks, ja veendudes, et nad järgivad andmekaitsereegleid.

Handymann on isikuandmete vastutav töötleja ja Handymann edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Handymann võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid veel järgmistele isikutele:

 • volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad Handymann-i klientide isikuandmeid Handymann-i nimel ja volitusel;
 • järelevalve- ja uurimisasutused ning õigusnõustajad, audiitorid.

Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid Handymann-i klientide isikuandmete kaitsmiseks, lähtuma isikuandmete töötlemisel privaatsuspoliitikast, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema isikuandmeid vastavuses privaatsuspoliitikas toodud eesmärkidele ja õigusaktidega sätestatud piirides.

Kui klient on liitunud püsikliendiprogrammi liikmena või uudiskirja saajana, on ta sellega andnud nõusoleku enda paremaks teenindamiseks avaldada koostööpartneritele kogutud teavet enda kohta. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta, katkestades püsikliendiprogrammi liikme staatuse või lahkuda uudiskirja saajate grupist.

7. Turvalisus

Handymann rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi turvameetmeid) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Handymann-i klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

8. Turvakaamerate kasutamine Hadymann kauplustes

Handymann OÜ kasutab kõigis Handymann nimelistes kauplustes turvakaameraid isikute (sh. klientide ja töötajate) ning vara (Handymanni, töötajate ja klientide vara) kaitsmiseks.

Turvakaamerad on Handymann poodides paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jääb teeninduslett, müügisaal, garderoobide sissepääsud, poodide sissepääsud, ladu. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistesse ka nimetatud alades tegutsevad töötajad ja kliendid. Videojälgimise põhitingimused on:

 • Kaamerate kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi

 • Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne, digitaalne, suurendamisvõimalusega

 • Kaamera salvesteid võidakse edastada PPA asutusele

 • Jälgimissüsteemidele ja salvestitele on ligipääs Handymann juhatuse liikmele, tegevjuhile, arendusjuhile, juhiabile-büroojuhile, kaupluste juhatajatele, kaamerate paigaldust, hooldust ja turvateenust osutavale ettevõttele ja klienditeenindajatele (vaid otsepildis müügisaali jälgimiseks).

 • Salvestisi säilitatakse 45 päeva, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt ülesalvestama. Näiteks, kui tuvastatakse rikkumine asjakohases Handymann kaupluses, võidakse teie isikuandmeid sisaldavat videosalvestist kasutada asitõendina nii kaua kui see on vajalik vastava rikkumise uurimiseks tulenevalt kohalduvatest seadustest ja määrustest

 • jälgimise aeg – ööpäevaringselt

 • jälgimise liik – salvestamise ja järelvaatamisega

 • Salvestid asuvad asukohapõhiselt kaupluste müügilettide all serverikapis. Juurdepääs vaid eelpool nimetatud isikutel.

 • Teil on õigus nõuda, et Vastutav Töötleja võimaldaks teile ligipääsu teie Isikuandmetele, nõuda üksnes oma isikuandmete osas andmete parandamist või kustutamist või piirata nende töötlemist. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu salvestisele jäädvustatud isikute tuvastamatuks muutmisega seotud kulutused tuleb tasuda teil.

9. Isikuandmetele juurdepääs, andmete muutmine ja töötlemise lõpetamine

Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mis meil teie kohta on, kuid enne selliste andmete väljastamist peame olema kindlad, kes te olete. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või muutmist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele.

Kui soovite taotleda juurdepääsu oma andmetele, andmeid kustutada või parandada või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele, siis võtke ühendust Handymann-i kaupluses teenindajaga.

Kui te leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi, on teil alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

10. Privaatsuspoliitika muudatused

Handymann jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades Handymann-i kodulehel muudetud privaatsuspoliitika ja tagades, et sõltumata mistahes muudatustest, on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge korrapäraselt, et tutvuda uuendustega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@handymann.ee